РЕШЕНИЕ №208

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12.

ОТНОСНО: Приемане ПУП – План схема относно газоснабдяване на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.129, ал.1, чл.131, ал.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, решение №179/01.06.2009г. на ОбС – Велинград, становище на гл.архитект по чл.135, ал.4 от ЗУТ,Заповед №1174/13.09.2010г. на Кмета на Община Велинград по чл.124, ал.1 и чл.135, ал.3 от ЗУТ, Решение І на ЕСУТ, взето с протокол №7/09.09.2010г., Решение №217/30.09.2010г. на ОбС – Велинград, обява в Държавен вестник бр.82/19.10.2010г. съгласно чл.128, ал.2 от ЗУТ, Решение №1 на ЕСУТ, взето с протокол №3/19.05.2011г. и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Приема ПУП – План схема относно газоснабдяване на гр.Велинград.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply