РЕШЕНИЕ №210

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12.

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ОПС  в кв.206 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява оценката на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване на земя от Иванка Тодорова Шалева по Нотариален акт №197, том І, дело №376/1978г. – отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот – ? ид.ч. /една втора ид.ч./ от УПИ №ХVІІІ /осемнадесет – римско/-2250 /две хиляди двеста и петдесет/ с площ 318кв.м. /триста и осемнадесет кв.м./ в кв.206/двеста и шест/ по плана на гр.Велинград, в размер на 3007,00лв. /три хиляди и седем лева/ без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply