РЕШЕНИЕ №223/28.07.2022г.

Относно: Даване на съгласие  за   ПУП – частично изменение на ПР, засягащ част от кв.420  по плана на гр.Велинград.

 На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, § 8 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

                Дава съгласието си като  собственик на уличната мрежа  за  одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване за част от  кв.420 по плана на гр.Велинград  ,както следва:

            -с проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като улица с о.т.№№ 2690-2691 се поставя по заснетата и съществуваща на място асфалтова улица, бордюри и ажурни огради. Заснетото платно е с ширина 6м., а тротоарите с ширина 1,50м.

             Улица с о.т.№№ 2690-2691 в най тясната си част става с ширина 10м. След така направените промени парцелите стават с площ и отреждане:

             Площ на нов УПИ XXV -2175 – 359 кв.м.

             Площ на нов УПИ XXVI – 2185 – 459 кв.м.

             -с проекта за частично изменение на плана за застрояване в новообразуваните УПИ се предвиждат  нови застроителни петна – свободно застрояване, като се спазят  сервитутите  от  съседните имоти съгласно червения цвят в скицата-проект.

              Параметрите на застрояване са: етажност – до 4 етажа с отстъп от 3 етажа от откъм улицата,  Кинт = 1,5 и плътност на застрояване 70%, мин.оз.площ–30%.   Устройствената зона, в която попада имота, е „Жс“-средноетажно жилищно застрояване  съгласно  ОУП на гр.Велинград, одобрен с Решение № 184 от 24.07.2019г., обнародвано в ДВ бр.68/2019г.и влязъл в сила на 23.11.2021г.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2022г., Протокол №9, точка №29 от дневния ред, по вх.№360/05.07.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!