РЕШЕНИЕ №224/28.07.2022г.

Относно: ПУП –  схема  за трасе за обект: Присъединяване на СВО от т. А – водопровод на ул.. „ВРЪХ КИСЕЛЕЦ“ ДО т.Б- х-л „ИНФИНИФИ“ И СКО от т. С – х-л „ИНФИНИТИ“ ф315 ДО т. Д – общинска канализационна шахта в кв. 414, гр.Велинград.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.124а, ал.(1) от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, във връзка с чл.64, ал.(1), т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.(2) от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

1

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

              1.Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – схема  за трасе за обект: ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СВО ОТ т. А – ВОДОПРОВОД НА УЛ.ВРЪХ КИСЕЛЕЦ ДО т.Б- х-л „ИНФИНИФИ“ И СКО ОТ т. С – х-л „ИНФИНИТИ“ ф315 ДО т. Д – ОБЩИНСКА КАНАЛИЗАЦИОННА ШАХТА В КВ.414, ГР. ВЕЛИНГРАД.

       Целта на разработката е да се определят две нови трасета:

–        СВО – за нов водопровод за питейна вода от т. А- съществуващ стоманен водопровод на ул. Връх киселец в гр. Велинград през парк Вельова баня и р. Луковица до т.В – хотел „Инфинити“ в ПИ 10450.502.3453 по КККР на гр. Велинград

–        СКО – за нова канализация от т. С – хотел „Инфинити“ в ПИ 10450.502.3453 по КККР на гр. Велинград до т. Д – съществуваща общинска канализация в р. Луковица.

Планът ще се изработи в съответствие с Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I чл.64 от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Общата дължина на новият водопровод ще бъде 408 л. м., а на новата канализация – 98 л. м.

Трасето на водопровода започва от т. А – съществуващ стоманен водопровод на ул. Връх киселец в гр. Велинград, преминава през парк Вельова баня и р. Луковица докато достигне до т.В – хотел „Инфинити“ в ПИ 10450.502.3453 по КККР на гр. Велинград.

Трасето на канализацията започва от т. С – хотел „Инфинити“ в ПИ 10450.502.3453, преминава през парк Вельова баня и достига до т. Д – съществуваща общинска канализация в р. Луковица.

В графичния материал с червен, син и черен цвят са отразени елементите от кадастъра и регулацията, а за прегледност с удебелена зелена линия е отразено трасето на новият водопровод и удебелена кафява линия е новата канализация.

             2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

             3.Настоящето решение да се разгледа по реда на чл.101б, ал.2 от ЗУТ.

             4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ.

             5.Решението да се впише в регистъра на община Велинград по чл.5 от ЗУТ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2022г., Протокол №9, точка №30 от дневния ред, по вх.№392/18.07.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!