РЕШЕНИЕ №225/28.07.2022г.

Относно: Даване на съгласие  за  изработване на  ПУП – частично изменение  на плана за регулация и застрояване  за част от кв. 65 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11 ,чл.27  и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

11

8

4

23

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

          Не дава съгласието си за изработване на ПУП- частично изменение на плана за регулация и застрояване  за част от кв.65 по плана на гр.Велинград , както следва :

-за сметка на УПИ III8066 – „ЗА ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, АПТЕКА И ТП“ се образуват три нови УПИ, както е показано в графичната част със зелена линия с площ и отреждане, както следва:

Нов УПИ III-„за Търговия и услуги“ – 129 м2

Нов УПИ XV-„ ТП, Търговия и услуги“ – 92 м2

Нов УПИ XVI-„за Търговия и услуги“ – 93 м2

             -с проекта за частично изменение на плана за застрояване за УПИ III се предвижда ново застроително петно – едноетажно, като се спазват нормативни отстояния от съседните имоти от запад и юг и застрояване на имотна граница от север и от изток. За УПИ XVI и XV се предвижда запазване на съществуващите сгради. Устройствената зона в която ще попадне е „за Обществено обслужване”.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2022г., Протокол №9, точка №31 от дневния ред, по вх.№393/18.07.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!