Обява

Проект „Патронажна грижа + в община Велинград”, административен договор за БФП BG05N9OP001-2.119-0016-С01, процедури BG05М9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +”, BG05М9ОP001-6.004 – „Патронажна грижа + – Компонент 2” и BG05М9ОP001-2.119 – „Патронажна грижа + – Компонент 3”, който Община Велинград реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020г.

ПОЧАСОВА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА В ДОМАШНА СРЕДА, В Т.Ч. ПОМОЩ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ЛЕКАРСТВА ПРОДЪЛЖАВА ДО 31.01.2023 Г. ЗАКУПУВАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Телефонни номера за контакт: 0887 10 20 56 и 0885 89 81 83;

По – подробна информация можете да намерите тук!

Коментарите са изключени!