Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1231/05.08.2022 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:

     Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ХVІ-331 в кв.11 по плана на с.Грашево, ЕКАТТЕ 17823, община Велинград, област Пазарджик.

        С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно за УПИ ХVІ-331 в кв.11 до три етажа по следния начин: свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците.

        Всички парметри на застрояването са показани в матрица в графичния материал със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10 м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

        Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“

        Промените са отразени с червен цвят в идейното предложение.

       Заповедта се намира в сградата на кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

09.08.2022 г.

Коментарите са изключени!