Обявление

       На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 220/28.07.2022 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава:

       Изработване на ПУП- промяна предназначение на земеделска земя за имот с индефикатор 23234.341.20 в м.“Мариница-оранжериите“, землище: с.Драгиново, общ.Велинград-ЕКАТТЕ 23234

        С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначението на имот 23234.341.20 от „нива“ в „За складова дейност, търговия и жилищно строителство“. Ще се образува един нов уреголиран поземлен имот :

         УПИ ХХ-20 „За складова дейност, търговия и жилищно строителство“ с площ 778 кв.м.

          Достъпът до новобразуваният УПИ ще се осъществява посредством общински асфалтиран път от КК на с.Драгиново пред лицето на имота от югоизток.

        В плана за застрояване за новообразувания УПИ„За складова дейност, търговия и жилищно строителство“ се предвижда застроително петно до три етажа-„свободно“ застрояване Параметри на застрояване етажност до 3 етажа височина 10м, Кинт -2,0, Пл.застр.-70%, озелен.-мин. 30%, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти с изклучение на югозападната граница, където се предвижда свързано застрояване с ПИ 23234.341.59 съгласно нотариално заверена декларация от собственика на имота. Устройствена зона съгласно одобрения ОУП на с.Драгиново е „Смесена многофункционална устройствена зона“ .

       Промените са отразени със син и червен цвят в идейното предложение.

         Решението се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

03.08.2022 г.

Коментарите са изключени!