РЕШЕНИЕ №211

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12.

ОТНОСНО: Одобряване оценка на общински имот пл.№1703 в кв.4023 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №191/29.06.11г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява оценката на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за:

-от общински имот пл.№1703 /хиляда седемстотин и три/ от 13кв.м. /тринадесет кв.м./, придаваем към УПИ №ХХХVІІ /тридесет и седем – римско/ в кв.4023/четири хиляди двадесет и три/ по плана на гр.Велинград в размер на 260лв. /двеста и шестдесет лева/, за заплащане от Румен Божинков Влахов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply