ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25

Изх. № 31-00/31 от 09.08.2022 г.

ДО:

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

за сформиране съставите на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България, насрочени за 02.10.2022 г.        

           

Уведомявам, че в община Велинград консултациите за сформиране съставите на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България са насрочени на 22.08.2022 г. (понеделник) от 10.30 часа, а при неприключване на работата продължават на 23.08.2022 г.- от 10.30 часа., ако е приложимо.

Консултациите за съставите на подвижни секционни избирателни комисии са насрочени на 12.09.2022 г. (понеделник) от 10.30 часа.

Консултациите ще се проведат в малка зала на община Велинград (втори етаж). Сградата е с административен адрес: гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, бул. “Хан Аспарух” № 35.

Необходимите документи за провеждане на консултациите са, както следва:

а) писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01.08.2022 г. (датата на насрочване на изборите) или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

КОНСУЛТАЦИИТЕ СА ПУБЛИЧНИ. В ТЯХ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: ………/П/……………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Коментарите са изключени!