РЕШЕНИЕ №212

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12.

ОТНОСНО: Одобряване оценка на общински имот пл.№1705 и №1704 в кв.4023 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №190/29.06.11г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява оценката на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за:

-от общински имот пл.№1705 /хиляда седемстотин и пет/ от 32кв.м. /тридесет и два кв.м./, придаваем към УПИ №ХХХІІ /тридесет и две – римско/ в кв.4023 /четири хиляди двадесет и три/ по плана на гр.Велинград в размер на 640,00лв. /шестстотин и четиридесет лева/.

-от общински имот пл.№1704 /хиляда седемстотин и четири/ от 35кв.м. /тридесет и пет кв.м./, придаваем към УПИ №ХХХІІ /тридесет и две – римско/ в кв.4023 /четири хиляди двадесет и три/ по плана на гр.Велинград в размер на 700,00лв. /седемстотин лева/ за заплащане от Цветана Божинкова Генева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply