ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

О Б Я ВА

до заинтересованите лица и общественост

 

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35

      На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/119 от 03.08.2022 г. и чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС

 

У В Е Д О М Я В А М Е

    Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:

„Реконструкция и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда с идентификатор 41136.47.60.2 в предприятие „Мандра“ за производство на кашкавал от козе мляко в овче био сирене“, в поземлен имот с идентификато 41136.47.60, по КККР на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, в възложител: „Лазев“ ЕООД

 

 

ИСКАНЕ

 

     Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Велинград, гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35

Коментарите са изключени!