РЕШЕНИЕ №213

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12.

ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост  в кв.39 на с.Юндола.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Ликвидира съсобствеността чрез продажба на:

-общински имот, представляващ имот пл.№518 /петстотин и осемнадесет/ попадащ в УПИ №ІV /четири – римско/-307 /триста и седем/, 518 /петстотин и осемнадесет/ в кв.39 /тридесет и девет/ по плана на с.Юндола, Община Велинград с площ 144кв.м. /сто четиридесет и четири/, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №607/27.06.2011г. от Стефан Георгиев Карчев по пазарна цена определена от лицензиран оценител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз

Все още няма коментари.

Leave a Reply