ПОКАНА

Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2021г.

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.09.2022г.   /СРЯДА/ ОТ 10:00 ч. В ГОЛЯМА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред:

  1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2021Г.

- Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2021г. /одитиран и заверен отчет от Сметна палата/;

 -Одитно становище на Сметна палата за заверка на ГФО на общината;

- Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2021г.

- Разчет за финансирането на капиталовите разходи  за 2021г.;

  1. ПИТАНИЯ И СТАНОВИЩА

ОБСЪЖДАНЕТО Е В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЧЛ.140, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КАКТО И НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ/ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ВАШИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

А/ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:  obsvelingrad@abv.bg

Б/ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ОбС-ВЕЛИНГРАД, адрес: Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35, ет.1, кабинет №7

Адресът на официалната електронна страница на Община Велинград и мястото в Общината, на което можете да се запознаете с текстовете на хартиен носител, са както следва:

  1. страница : https://velingrad.bg

1.1 https://velingrad.bg Общински съвет/ линк Новини / Обяви

2. материали на хартиен носител: кабинет №7, ет.1, Деловодство на ОбС-Велинград

С обявлението се кани местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии и всички заинтересовани лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД

ЛЮБОМИР ПЕРЧИНКОВ

1

2

3

4

5

Коментарите са изключени!