Обявление

На основание чл.91 от Кодекса на трда

и Заповед № 1416/ 05.09.2022г.  на Кмета на Община Велинград

Община Велинград обявява конкурс за 1 работно място на свободна длъжност

 

1.Конкурс се обявява за длъжност: ”главен специалист ”

 В общинска администрация гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35 Дирекция”Административни дейности и управление на собствеността”, отдел”Административно-информационно обслужване и връзки с обществеността” на 8 часов работен ден

2. Област на длъжността:  Програмно обслужване на общинска администрация

3. Цел на длъжността: Поддържа копютърната мрежа в общината. Осъществява инсталиране и поддръжка на програмните продукти използвани от общинска администрация и архивиране на базите с данни. Поддържа хардуера и софтуера в общината.Обновява своевременно текущите програмни продукти в общината.Редовно актуализира антивирустния софтуер с цяла защита от зловреден софтуер.Оказва съдействие на служителите при възникване на проблеми в работата с компютърната техника като отстранява нередностите или осъществява връзка с фирмата, която обслужва общината.

4.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността :

  • степен на образование- средно
    • Компютърна грамотност ( MS Windows, Internet  Ciela, Apis,Ajur и др.)

5.Начинът за провеждане на конкурса е:

чрез -   интервю

6.  Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

            6.1 Заявление за участие в конкурса – по образец, получава се от деловодството на Община Велинград и WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

            6.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

            6.3.  Автобиография;

            6.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

7.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат подадени  в срок не по-кратък от 1/един/ месец от датата на обявяване на конкурса, до 16.00 часа  лично от кандидата или от упълномощен от него представител в деловодството на общинска администрация Велинград, с адрес: ПК 4600 гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, област Пазарджик. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

8.На основание чл.91 от Кодекса на труда , нареждам обявлението за конкурса да бъде  публикувано на :

  • WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА
  • Специализиран сайт за търсене на работа: zaplata.bg
  • Местен вестник”Темпо”

9. Допуснатите кандидати  ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

10.Съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на:

  • WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

Телефон за връзка: GSM 0885202408

Д-р КОСТАДИН КОЕВ:/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Коментарите са изключени!