Сесия 2007-02-15

  1. Местна инициативна група “За Община Велинград”. РЕШЕНИЕ №40
  2. Избор на Управител на “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ №41
  3. Приемане отчет за 2006г. на “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ №42
  4. Предложение от Управителя на “ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №43
  5. Процедура за избор на контрольор “ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №44
  6. Упълномощаване на Кмета на Община Велинград по предявен иск на Община Велинград срещу “Беев и Беев” ООД. РЕШЕНИЕ №45
  7. Допълнение на чл.36 от Наредбата за МДТ. РЕШЕНИЕ №46
  8. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,разпореждане и управление на общ.имущество на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №47
  9. Упълномощаване Председателя на ОбС относно предложения до МРРБ по молби на граждани. РЕШЕНИЕ №48

10. Програма за решаване проблемите на ромите по местоживеене. РЕШЕНИЕ №49

11. Одобряване на договор за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци. РЕШЕНИЕ №50

12. Одобряване на средства за изработване на рекламен филм за Велинград. РЕШЕНИЕ №51

13. Благоустройствени мероприятия в района на парк Бор”. РЕШЕНИЕ №52

14. Промяна на ПУП в кв.2 на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №53

15. Частично изменение на плана за регулация в УПИ ХХІХ в кв.59 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №54

16. Частично изменение на плана за регулация в УПИ ХХVІІ в кв.59 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №55

17. Частично изменение на плана за регулация в кв.752 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №56

18. Продажба на общински имот в кв.344 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №57

19. Пристрояване на ОПС в кв.47 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №58

20. Отдаване под наем чрез конкурс на 9кв.м., находящ се в УПИ ІV “За парк” в кв.142 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №59

21. Безвъзмездно прехвърляне на Община Велинград на съоръжения за външно изкуствено осветление. РЕШЕНИЕ №60

22. Учредяване възмездно право на ползване на общинска земеделска земя в м.”Биволично дере”. РЕШЕНИЕ №61

23. Схема за поставяне на нови 46бр. временни търг.обекти на Общински пазар. РЕШЕНИЕ №62

24. Одобряване на приватизационна оценка на сладкарница “Иглика”. РЕШЕНИЕ №63

25. Промяна предназначението на имоти в кв.3973 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №64

26. Обособяване на два нови парцела в кв.68 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №65

27. Продажба на имот пл.№8014 в кв.85 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №66

28. Отдаване под наем на 5бр. петна за временни преместваеми съоръжения в с.Юндола. РЕШЕНИЕ №67

29. Удължаване  срока на договори в гр.Сърница – 2бр. решения. РЕШЕНИЕ №68 РЕШЕНИЕ №69

30. Отпускане на парична помощ. РЕШЕНИЕ №70

31. Схема за разпределение на парични средства за спортните клубове. РЕШЕНИЕ №71

Все още няма коментари.

Leave a Reply