ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022 год.  в раздели и части, както следва:

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

т.1. По чл.35, ал.1 от ЗОС/публични търгове и конкурси/ с имоти:

1/ Имот пл.№576, целият с площ 894 кв.м., от който е образуван УПИ№Х-ЖС в кв.6 по плана на с.Грашево, общ.Велинград, частна общинска собственост, АЧОС №1451/15.08.2022 год.;

2/ Поземлен имот №1376 с площ от 139 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХV-337 в кв.18 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС №1450/15.08.2022 г.;

3/ Имот с идентификатор 10450.149.68 по КККР на гр.Велинград, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ от 2 462 кв.м.; НТП-изоставена орна земя; Категория на земята -9; местност Голямо блато;

т.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОС /продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имоти:

1/ Поземлен имот с идентификатор 10450.502.1754, област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград,п.к.4600, ул.”Йохан Себастиян Бах”№16, вид собственост -общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване/до 10 м./, площ 385 кв.м./стар номер: 2650, квартал: 196, парцел: ХVІІ/, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, АЧОС№1454/ 15.08.2022 г.;

2/ Поземлен имот с идентификатор 10450.502.2252, област Пазарджик, община Велинград,гр.Велинград, п.к.4600, ул.”Рила”№3, вид собственост -общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване/до 10 м./, площ 447 кв.м./стар номер: 8752, квартал: 418, парцел: ХVІ/, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, АЧОС№1453/15.08.2022 г.;

3/ Поземлен имот с идентификатор 41136.201.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-12/11.01.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ 60 кв.м., АЧОС№1457/02.09.2022 г.;

4/ УПИ№ІІІ-общ., целият с площ от 1052 кв.м.  в кв.18 по плана на с.Света Петка, общ.Велинград, обл.Пазарджик, АЧОС№1455/02.09.2022 г.;

5/ имот пл.№285, целият с площ от 1078 кв.м. /, от който е образуван УПИ №ХІV-ЖС в кв.6 по плана на с.Грашево, общ.Велинград., АЧОС№1312/ 09.03.2022 г.

Коментарите са изключени!