Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.09.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  29.09.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

 • Полагане клетва от новоизбран общински съветник.
 1. Питания и въпроси.
 2. Промяна и увеличение на бюджета на Община Велинград за 2022г. в частта му за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределяне  в Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2022г.  Докл.:инж.П.Кондев
 3. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2021г. Докл.:М.Кантарева, Т.Масларов
 4. Изменение на Решение №9/26.11.2019г. относно избор на постоянни комисии към ОбС – Велинград. Докл.: Председател ОбС
 5. Изменение на Решение №15/26.11.19г. относно утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към ОбС-Велинград. Докл.: Председател ОбС
 6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социалните жилища в Община Велинград. Докл.:Н.Стефанова
 7. Приемане на предложение за дарение на люлка-везна за деца с увреждания модел „В-ИК-2С“. Докл.:Н.Стефанова
 8. Промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги. Докл.:Н.Стефанова
 9. Промяна на членове от състава на „Общински солидарен фонд за подпомагане на лечението на граждани на територията на Община Велинград“. Докл.:Н.Стефанова
 10. Сключване на договор за наем с физически лица за детска градина „Юрий Гагарин“ с.Света Петка – филиал с.Алендарова. Докл.:М.Зинкова-Шенкова
 11. Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен чрез търг. Докл.:Ал.Бошнаков
 12. Сключване на договор за директно възлагане на добив на прогнозни количества дървесина, намиращи се в горска територия собственост на Община Велинград. Докл.:Ал.Бошнаков
 13. Участие на Община Велинград в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“. Докл.:инж.П.Кондев
 14. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Велинград през 2022г. Докл.:М.Белухова
 15. Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот пл.№576, целият с площ 894кв.м. в кв.6 по плана на с.Грашево и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. Докл.:М.Белухова
 16. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот пл.№285, целият с площ от 1078кв.м. в кв.6 по плана на с.Грашево на Капка Алкеева, Добри Алкеев, Никифор Алкеев, собственици на едноетажна полумасивна, производствена сграда със застроена площ 276кв.м., построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова
 17. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1052кв.м. в кв.18 по плана на с.Света Петка на Атидже Мехмедоглу, Хава Мехмедоглу и Емине Мехмедоглу, собственици на двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП=100кв.м. и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова
 18. Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот №1376 с площ от 139кв.м. в кв.18 по плана на с.Драгиново и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. Докл.:М.Белухова
 19. Продажба на земя-частна общински собственост, представляваща поземлен имот целия с площ от 385кв.м. на Емил Олованов, Биляна Олованова и Росен Олованов, собственици на жилищна сграда-еднофамилна със ЗП=53кв.м. и определяне пазарна цена на имота /ул.“Бах“ №16/. Докл.: М.Белухова
 20. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща ? ид.ч. от поземлен имот, целият с площ от 447кв.м. на Мустафа Мустафа и Айше Мустава, собствеици на жилищна сграда-еднофамилна и определяне пазарна цена на имота /ул.“Рила“№3/. Докл.:М.Белухова
 21. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с площ от 60кв.м. на Ален Диваков, собственик на вилна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота /м.“Черновръх“/. Докл.:М.Белухова
 22. Продажба чрез публично оповестен търг на общински имот с площ от 2,462дка-изоставена орна земя, категория-девета в м. “Голямо блато“ гр.Велинград и определяне на начална тръжна цена за продажба на имота. Докл.: Ил.Бошнакова
 23. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.“Вескьовец“ по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 24. Разрешение за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване на поземлен имот в м.“Тудора/потока“ гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 25. Разрешение за изработване на ПУП-частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ LIII-53-ЖС, Отдих, търговия, услуги и православен храм“ в м.“Вельовица“, гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 26. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м. “Чолаков чучур“ по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова       
 27. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов ПИ 1460-общински в кв.94 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 28. Даване на съгласие за изработване на ПУП- частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.82 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 29. Даване на съгласие за одобряване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.9А по плана на с.Юндола. Докл.: Д.Кондева
 30. Даване на съгласие за одобряване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.358 по плана на гр.Велинград. Докл.: Д.Кондева
 31. Разрешение за изработване на план схема за трасе на обект „Нова кабелна линия ниско напрежение за електрозахранване на хотел „Велина“. Докл.: М.Тасева
 32. Разрешение за изработване на план схема за трасе на обект „Трасе на нов водопровод за минерална вода от съществуваща шахта на улица между о.т.2097 и о.т.2097а до връзката с одобрено трасе на ул.“Борислав“ по плана на гр.Велинград. Докл.: М.Тасева
 33. По Програмата за работа на ОбС:

33.1. Отчет за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2022г.; Отчет за изпълнение на събираемостта ма МДТ за първото полугодие на 2022г.

33.2. Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в развитието й през учебната 2022/2023г. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини.

33.3. Отчет за второто тримесечие на 2022г. на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

33.4. Отчет за второто тримечение на 2022г. на „МЦ-Велинград 2017“ ЕООД.

33.5. Отчет за второто тримесечие на 2022г. на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

26.09.2022г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
26.09.2022г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
27.09.2022г. /вторник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
27.09.2022г. /вторник/ 16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
28.09.2022г. /сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
28.09.2022г. /сряда/ 16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                                   /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!