РЕШЕНИЕ №217

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12.

ОТНОСНО: Прекратяване на договор №428/27.09.2007г. сключен между Община Велинград и Агенция „Социално подпомагане”.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, ал.4 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Прекратява договор №428/27.09.2007г. /безвъзмездно право на ползване/ сключен между Община Велинград и Агенция „Социално подпомагане”.

         2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply