РЕШЕНИЕ № 238 /29.09.2022г.

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социалните жилища в Община Велинград.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 и чл.80 от АПК, при съобразяване с изискванията на чл.8, чл.11, ал.3, чл.20, чл.26, ал.3 и ал.4 и чл.28 от Закона за нормативните актове и след проведеното  гласуване  с:

Брой гласове«за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Бройприсъствали Общ брой общински съветници
26 0 0 26 29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

             Приема Наредба за изменениe и допълнениe на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социалните жилища в Община Велинград

 

§ 1. В чл.13, ал.4 изречение второ се изменя  и допълва така:

„(4) ..В противен случай непълнолетен родител се настанява в социалните жилища, заедно с неговите  законни родители/законен родител.“

§ 2. В  чл.14, ал.1 се изменя така:

(1)Заявлението и декларацията по чл.13, ал.1, с приложените документи могат да се подават на деловодството при Общинска администрация-Велинград, целогодишно. Заявлението се регистрира с входящ номер.

§ 3. В чл.15, ал.1 се изменя така:

                    „(1) Кметът на Община Велинград със заповед определя Комисия за картотекиране и настаняване в социални жилища на нуждаещите се лица и семейства и одобрява правилата за нейната работа. В състава на комисията могат да се включат експерти от Общинска администрация (социални, здравни, общинска собственост, образование, юристи и др.), специалисти от социалните служби, общински съветници и др.“

§ 4. В чл.16 се правят следните изменения и допълнения:

1.Алинея 1 се изменя така:

              „ (1) Комисията разглежда подадените заявления и декларации в едномесечен срок от тяхното постъпване. При необходимост, членовете на комисията извършват проверка на място за установяване на жилищните условия, при които живее лицето и  изготвят протокол за резултатите от проверката, който се придружава със снимков материал.“

2. Алинея 2 се изменя така:

            „(2)След разглеждане на подадените заявления и декларации комисията по чл.15 изготвя предварителен списък на картотекираните лица и семейства за настаняване в социалните жилища.“

3.Алинея 3 се изменя така:

             „(3)Предварителният списък се обявява в 3 дневен срок от разглеждане на документите за кандидатстване от комисията и се обявява на видно място в сградата на Община Велинград и на интернет страницата на община Велинград: http://velingrad.bg/main/.“

4.Алинея 4 се изменя така:

            „(4) В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по предварителния списък. Постъпилите възражения и искания се разглеждат в 7 дневен срок от комисията по чл. 15, след който срок се изготвя окончателен списък за съответното картотекиране.“

5.Алинея 5 се изменя така:

            „(5)Окончателният списък се утвърждава от кмета на Община Велинград в 3дневен срок от изтичане на сроковете по чл.16,ал.4 и се обявява на видно място в сградата на Общината и на интернет страницата на община Велинград:  http://velingrad.bg/main

            § 5. В чл.17,ал. 1 думите  „ в картотеката“ се заменят с „в картотеките на настанените и чакащите за настаняване“

            § 6. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения:

1.         Алинея 2 се изменя така:

            „(1) Настаняването на гражданите е целогодишно“

            2. Алинея 3 се изменя така:

            „(3) Гражданите, включени в списъка на чакащите на съответния месец и неполучили жилище, се включват в началото на списъка за следващия месец, при спазване на установената поредност, при условие, че са подали нова декларация за обстоятелствата по чл.11,ал.1 от Наредбата  и отговарят на условията по чл.7 от наредбата.“

            §7.В чл.32, се правят следните изменения и допълнения:

1.         Алинея 1,т.14 се изменя така:

            „14.При подадени повече от 3/три/ бр. жалби, разгледани и  уважени от компетентните за това органи.“

            §8.В чл.35,ал.2  изразът „да се отдават под наем или“ се отменя.

§9. В Приложение № 3 към Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград /Договора за отдаване под наем на социално жилище, изградено със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“ / се правят следните изменения и допълнения:

  1. Точка 1 се изменя така:

„1. Община Велинград с адрес: гр. Велинград, бул. ”Хан Аспарух” №35, БУЛСТАТ  000351580, представлявана от д-р Костадин Тодоров Коев – Кмет на Община Велинград, доставчик на социални услуги, съгласно  чл.25(2) от Закона за социалните услуги, наричан тук и  по-долу НАЕМОДАТЕЛ, от една страна“

2.чл.21(3),т.11. се изменя и допълва така:

            „11.При подадени повече от 3/три/ бр. жалби, разгледани и  уважени от компетентните за това органи.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград влиза в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Община Велинград / на основание чл.37,ал.3 от ЗНА, чл.22,ал.2 от ЗМСМА, чл.78,ал.3 от АПК

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №6 от дневния ред, по вх.№433/19.08.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!