РЕШЕНИЕ № 242 /29.09.2022г.

Относно: Сключване на договор за наем с физически лица за детска градина „Юрий Гагарин“ с.Света Петка – филиал с.Алендарова. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.228 – 239 от ЗЗД,  Докладна записка с Наш  вх.№ 67-00/152 от 26.08.2022г от Мария Димитрова Атанасова – директор на ДГ „Юрий Гагарин”, с.Света Петка, община Велинград и Становище с Вх.№94-00/8451 от 26.08.2022г. от Емил Ивайлов Алендаров – собственик на жилищна сграда – къща в с. Алендарова, кметство Света Петка, общ.Велинград и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс и след проведеното поименно гласуване  с:  

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за сключване на договор за наем между Община Велинград и  Емил Ивайлов Алендаров  собственик на жилищна сграда – къща в с. Алендарова, кметство с. Света Петка, Община Велинград, за ползване на жилищен етаж от къща с площ от 73 кв.м. за нуждите на детска градина в с. Алендарова – филиал към ДГ „Юрий Гагарин” с. Света Петка, за срок от една години, считано от 01.10.2022 г., с наем 400лв./мес. с ДДС. 2. Допуска предварително изпълнение на решението по т.1, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид наличие на особено важен интерес, а именно: осигуряване на нормален учебно-възпитателен процес със стартиране на новата учебна 2022/2023 година.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.       Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №10 от дневния ред, по вх.№475/19.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Любомир Перчинков/
Коментарите са изключени!