РЕШЕНИЕ № 243 /29.09.2022г.

Относно: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2022-2, включващ- отдел „59” подотдел „б” и отдел „57” подотдел „л” и продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2022-3, включващ- отдел „64” подотдел „ф”, отдел „270” подотдел „б” и отдел „281” подотдел „и” чрез търг с явно наддаване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1, т.1 и 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

I. Приема да се проведи процедура за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2022-2- отдел „59” подотдел „б”, отдел „57” подотдел „л” и продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2022-3, включващ- отдел „64” подотдел „ф”, отдел „270” подотдел „б” и отдел „281” подотдел „и” чрез търг с явно наддаване за следните количества и обекти:

Обект № 2022-2

Отдел “59” подотдел “б”

Бял бор

Едра дървесина –21.00 м. куб.

Средна дървесина –62.00 м. куб.

Дребна дървесина 10.00 м. куб.

Дърва –27.00 м. куб.

Черен бор

Едра дървесина –30.00 м. куб.

Средна дървесина –133.00 м. куб.

Дребна дървесина –10.00 м. куб.

Дърва –48.00 м. куб.

Отдел “57” подотдел “л”

Бял бор

Едра дървесина –20.00 м. куб.

Средна дървесина –10.00 м. куб.

Дребна дървесина –10.00 м. куб.

Дърва –6.00 м. куб.

Обект № 2022-3

Отдел “64” подотдел “ф”

Бял бор

Едра дървесина –3.00 м. куб.

Средна дървесина –58.00 м. куб.

Дребна дървесина 15.00 м. куб.

Дърва –6.00 м. куб.

Черен бор

Едра дървесина –1.00 м. куб.

Средна дървесина –15.00 м. куб.

Дребна дървесина –7.00 м. куб.

Дърва –3.00 м. куб.

Отдел “270” подотдел “б”

Черен бор

Едра дървесина –0.00 м. куб.

Средна дървесина –10.00 м. куб.

Дребна дървесина –5.00 м. куб.

Дърва –1.00 м. куб.

Отдел “281” подотдел “и”

Бял бор

Едра дървесина –1.00 м. куб.

Средна дървесина –25.00 м. куб.

Дребна дървесина- 19.00 м. куб.

Дърва –6.00 м. куб.

II. Общински съвет – Велинград приема начални тръжни цени без ДДС за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти, както следва:

Бял Бор

Едра –        І-ви клас 130.00 лв.

                  ІІ-ри клас 125.00 лв.

Средна – ІІІ-ти клас 100.00 лв.

Обли греди – ІV клас – 65.00 лв.

Технологична дървесина – ІV, V клас – 29.00 лв.

Дребна техн.дървесина –VІ – 30.00 лв.

ОЗМ – 65.00 лв.

Дърва пл.куб.м. –22.00 лв.

Черен бор

Едра – І-ви клас 105.00 лв.

            ІІ-ри клас 90.00 лв.

Средна – ІІІ-ти клас 115.00 лв.

Обли греди – ІV клас – 60.00 лв.

Технологична дървесина – ІV, V клас – 29.00 лв.

Дребна техн. дървесина –VІ – 30.00 лв.

ОЗМ –60.00 лв.

Дърва пл.куб.м. –22.00 лв.

Размер на гаранция за участие в процедурите: /5% от цената на обекта/

Коефициент средна технологична дървесина- 0,65

Коефициент дребна технологична дървесина- 0,62

Цена за 1 бр. превозен билет – 2,00 лв.

III. Избира общински съветници за членове на комисията по провеждане на търга:

  1. Боян Бозьов
  2. Рахим Енгяк
  3. Искрен Тюфекчиев
  4. Валери Ачев

Резервни членове:

  1. Богдана Пашева
  2. Любомир Перчинков

IV. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград, който да разработи, утвърди тръжната документация, проведе тръжната процедура за всеки обект и сключи договор със спечелилия кандидат.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №11 от дневния ред, по вх.№481/19.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!