РЕШЕНИЕ № 245 /29.09.2022г.

Относно: Участие на Община Велинград в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.

На основание чл.21, ал.1, т.15 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

1

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Дава  съгласие за участие на Община Велинград в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.
  2. Одобрява Устава на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.
  3. Дава съгласие за внасяне на годишен членски внос в размер на 120.00 / сто и двадесет/ лева.
  4. Определя за представител на Община Велинград в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“ Кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев.
  5. Възлага на Кмета на Община Велинград в изпълнение на решението да подаде писмена молба за членство до Управителния съвет на Сдружението.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №13 от дневния ред, по вх.№483/19.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!