РЕШЕНИЕ № 247 /29.09.2022г.

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на общински поземлен имот пл.№576, целият с площ 894 кв.м., от който е образуван УПИ№Х-ЖС в кв.6 по плана на с.Грашево, общ.Велинград и определяне  на пазарна цена за продажба на общинския имот .

                                                            

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

             1. Открива процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на един брой общински поземлен имот по плана на с.Грашево, общ.Велинград, а именно:

 - имот пл.№576/имот планоснимачен номер петстотин седемдесет и шести/, целият с площ 894 кв.м./осемстотин деветдесет и четири кв.м./, от който е образуван УПИ№Х-ЖС в кв.6/квартал шести/ по плана на с.Грашево, общ.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1451/15.08.2022 год., вписан в Служба по вписванията с Вх.рег.№2188, Дв.вх.рег.№2185, Акт 30, том ІХ на 15.08.2022 г.

            2. Определя пазарна цена  въз основа на пазарна оценка на лицензиран оценител  с доклад на оценителя от  13.09.2022 год. за продажба чрез публично оповестен търг с явно  наддаване на  общински имот пл.№576, целият с площ 894 кв.м., от който е образуван УПИ№Х-ЖС в кв.6 по плана на с.Грашево, общ.Велинград в размер на  6 660 лв. /шест хиляди шестстотин шестдесет  лв./ без ДДС като начална цена на търга.

             3.Избор на комисия:

  • ……………

Резервни членове: ………………….

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №15 от дневния ред, по вх.№466/16.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!