РЕШЕНИЕ № 248 /29.09.2022г.

Относно: Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща  поземлен имот пл.№285, целият с площ от 1078 кв.м., от който е образуван УПИ№ ХІV-ЖС, кв.6 по плана на с.Грашево, общ.Велинград на Капка Алкеева, Добри Алкеев, Никифор Алкеев, собственици на едноетажна полумасивна, производствена сграда със застроена площ 276 кв.м., построена върху нея и определяне  пазарна цена на имота.

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад  и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1.Дава съгласие за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

              -  имот пл.№285/имот планоснимачен номер двеста осемдесет и пети/, целият с площ от 1078 кв.м/хиляда седемдесет и осем кв.м./, от който е образуван УПИ №ХІV-ЖС в кв.6/квартал шести/ по плана на с.Грашево, общ.Велинград., съгласно АЧОС№1312/ 09.03.2022 г. на Капка Алкеева, Добри Алкеев, Никифор Алкеев, собственици на едноетажна полумасивна, производствена сграда със застроена площ 276 кв.м., съгласно Нотариален акт №74, том ІІ, рег.№3183, дело№257/11.08.2022 г., вписан в Служба по вписванията –Велинград с Вх.рег.№2156, Дв.вх.рег.№2153, Акт№199, том VІІІ, дело1036/11.08.2022 г. при квоти: 4/6 ид.части за Капка Алкеева и по 1/6 ид.части за Добри Алкеев, Никифор Алкеев.

            2.Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 11 326.80 лв.(единадесет хиляди триста двадесет и шест лв. и осемдесет ст.) с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 31.03.2022 год. на лицензиран оценител инж.Марина Аврамова за заплащане от Капка Алкеева в размер на 7 551.20 лв. с ДДС, Добри Алкеев в размер на 1 887.80 лв. с ДДС, Никифор Алкеев в размер на 1 887.80 лв. с ДДС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №16 от дневния ред, по вх.№467/16.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!