РЕШЕНИЕ № 250 /29.09.2022г.

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на общински поземлен имот №1376 с площ от 139 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХV-337 в кв.18 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград и определяне  на пазарна цена за продажба на общинския имот.    

                                                         

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Открива процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на един брой общински поземлен имот по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, а именно:

 - Поземлен имот №1376/хиляда триста седемдесет и шест/ с площ от 139 кв.м./сто тридесет и девет кв.м./, за който имот е образуван УПИ№ХV-337/урегулиран поземлен имот петнадесети, отреден за имот триста тридесет и седми/ в кв.18/квартал осемнадесети/ по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1450/15.08.2022 год., вписан в Служба по вписванията с Вх.рег.№2187, Дв.вх.рег.№2184, Акт 29, том ІХ на 15.08.2022 г.

   2. Определя пазарна цена  въз основа на пазарна оценка на лицензиран оценител  с доклад на оценителя от  13.09.2022 год. за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на  общински имот №1376 с площ от 139 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХV-337 в кв.18 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград в размер на  1 447 лв. /хиляда четиристотин четиридесет и седем лв./ без ДДС като начална цена на търга.

             3. Избор на комисия:

  • …………

Резервни членове: …………………

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №18 от дневния ред, по вх.№465/16.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!