РЕШЕНИЕ № 253/29.09.2022г.

Относно: Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща  поземлен имот с идентификатор 41136.201.7 по КККР на с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-12/11.01.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ от 60 кв.м. на Ален Диваков, собственик на вилна сграда, построена върху нея и определяне  пазарна цена на имота/м.Черновръх/.

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад   и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

              - поземлен имот с идентификатор 41136.201.7/четиридесет и една хиляди сто тридесет и шест точка двеста и едно точка седем/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-12/11.01.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ 60 кв.м./шестдесет кв.м./, съгласно АЧОС№1457/02.09.2022 г., вписан в Служба по вписванията –гр.Велинград с Вх.рег.№1169, Дв.вх.рег.№1169, Акт№64, том V, дело№492/21.04.2022 г. на Ален Диваков, собственик на  вилна сграда-еднофамилна със ЗП=25 кв.м. с идентификатор 41136.201.7.1 ведно с правото на строеж, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №176, том І, рег.№1505, нот.дело№172/2022 г., вписан в Служба по вписванията-Велинград с Вх.рег.№1169, Дв.вх.рег.№1169, Акт№64, том V, дело№492/21.04.2022 г.

            2.Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 630 лв.(шестстотин и тридесет лева) без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 16.09.2022 год. на лицензиран оценител инж.Марина Аврамова за заплащане от Ален  Диваков.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №21 от дневния ред, по вх.№480/19.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!