РЕШЕНИЕ № 259/29.09.2022г.

Относно: Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов ПИ 1460-общински в кв.94 по плана на с.Драгиново.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55 т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г. и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие в качеството си на орган управляващ общинска собственост за допълване на одобрен кадастрален план с нов ПИ 1460 -общински в кв.94 в границите на УПИ VІІ-857 в кв.94 по плана на с.Драгиново.

            2. Дава съгласие в качеството си на орган управляващ общинска собственост, Кмет на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „ОСЗ“, който да присъства на самото място и при съгласие да подпише акта за непълноти/грешки/ относно попълването в одобрения план на кадастрален план на с.Драгиново с нов ПИ 1460-общински в кв.94.

  3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №27 от дневния ред, по вх.№435/23.08.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!