РЕШЕНИЕ № 260/29.09.2022г.

Относно: Даване на съгласие  за изработване на   ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.82 по плана на гр.Велинград.

На основание  чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1 ,т.1 от ЗУТ, чл.15, ал.3 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

6

4

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.Дава съгласието си за  изработване на подробен устройствен план – частично  изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.82 по плана на гр.Велинград, както следва:

         – изменение регулацията на у.п.и. № № XII-3594-”За производство и услуги” и у.п.и. № XХ-3595-”За производство и услуги”, и на у.п.и. № XХI-”За производство и услуги”, кв. № 82 /п.и. 10450.502.3594, 10450.502.3595, 10450.502.2621/, така че да се образуват два броя нови у.п.и. № XII-3637-”ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ”, № XX-3638-”ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ”,  кв. № 82 /проектни п.и. 10450.502.3637 и 10450.502.3638, НОВ ПРОЕКТЕН П.И. 10450.502.3637-СЪСОБСТВЕН-2651/7161 И.Ч. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и 4510/7161 И.Ч..-”ЦЕЛЕВ”ЕООД, НОВ ПРОЕКТЕН П.И. 10450.502.3638-СЪСОБСТВЕН-2349/5330 И.Ч. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и 2981/5330 И.Ч..-”ЦЕЛЕВ”ЕООД, по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград; и заличаване на част от улична алея до ос.т. № 3710.

              Основанието за исканото изменение е чл.52 ал.1 т.4 от ЗКИР- съединяване на поземлени имоти на различни собственици, както и чл.134 ал.2 т.6 и чл.134 ал.1 т.2 от ЗУТ. За изразяване на съответно съгласие по идейната скица е необходимо проектът да бъде разгледан от Общински съвет Велинград и при положително решение да се упълномощи Кмета на Община Велинград да сключи съответен предварителен договор.

-по отношение на застрояването-запазване на съществуващите в имота сгради и строителство в съответствие с отреждането на нови у.п.и. № XII-3637-”ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ”, № XX-3638-”ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ”, кв. № 82 /проектни п.и. 10450.502.3637 и 10450.502.3638 /, по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград, като между нов у.п.и. № XII-3637 и № XV-2413 се предвижда свързано строителство, при устройствена зона – производствена с разновидност предимно производствена, означена като (Пп), и максимални параметри на застрояване:  етажност – до 2 етажа, височина на стрехата – до 10 м,  плътност на застрояване – 80 %,  Кинт – 2,0 ,  озеленена площ – 20 %.

Площ на нов у.п.и. № XII-3637- “За производство и услуги” – 7161 кв.м., в т.ч. НОВ ПРОЕКТЕН П.И. 10450.502.3637-СЪСОБСТВЕН-2651/7161 И.Ч. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и 4510/7161 И.Ч..-”ЦЕЛЕВ”ЕООД.

Площ на нов у.п.и. № XX-3638-”За производство и услуги” – 5330 кв.м., в т.ч. НОВ ПРОЕКТЕН П.И. 10450.502.3638-СЪСОБСТВЕН-2349/5330 И.Ч. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и 2981/5330 И.Ч..-”ЦЕЛЕВ”ЕООД.

           2. Дава съгласието си за сключване на предварителен договор по чл.15 ал.3 от ЗУТ с Община Велинград , като упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише предварителен договор и да извърши последващи действия по ЗУТ и ЗОС.

           3. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №28 от дневния ред, по вх.№463/16.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!