РЕШЕНИЕ № 261/29.09.2022г.

Относно: Даване на съгласие  за  одобряване на  ПУП – частично изменение  на плана за регулация и застрояване  за част от кв.9А  по плана на с.Юндола.

 На основание  чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.  Дава съгласието си за одобряване  на ПУП- частично  изменение на плана за регулация и застрояване  на УПИ III -321 и IV-321 в кв.9А по плана на с.Юндола , като двата УПИ се обединяват в един нов УПИ IV и  се променя  отреждането в ново :  УПИ  IV-   „Хотел, ресторант, търговия и услуги“  съгласно зеления цвят в проекта;

-с проекта за частично изменение на плана за застрояване в новообразувания УПИ се предвижда  ново застроително петно – свободно застрояване , като се спазят  сервитутите  от  съседните имоти съгласно червения цвят в скицата-проект.

Параметрите на застрояване са: етажност – до 3 етажа ,  Кинт = 1,2 и плътност на застрояване 60%, мин.оз.площ–40%.

            2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №29 от дневния ред, по вх.№459/16.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!