РЕШЕНИЕ № 262/29.09.2022г.

Относно: даване на съгласие  за  одобряване на  ПУП – частично изменение  на плана за регулация и застрояване  за част от кв.358 по плана на гр.Велинград.

 На основание  чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 , чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 1.Дава съгласието си за одобряване  на ПУП- частично  изменение на плана за регулация и застрояване , както следва :

  -уличната регулация на ул.“ Цар Иван Асен II“  между ос. т. 2101 и ос. т. 2106 в северната  й част пред УПИ XIII и XIV и в кв.358  се променя по съществуващите на място  огради и по имотните граници на ПИ 10450.502.78 и 10450.502.1706 съгласно  кафявия цвят в скицата-проект, като се разширява улицата;

   – дворищната регулация  се променя, като УПИ XIII,XIV и XXIX в кв.358  по плана на гр.Велинград  се  обединяват в един УПИ: XIII- 3654  с ново отреждане – „За хотел-апартаментен тип, търговия, услуги и рекреация“,отразено със зелен цвят в проекта;

    -с проекта за частично изменение на плана за застрояване в новообразувания УПИ XIII- 3654- „За хотел-апартаментен тип, търговия, услуги и рекреация“ се предвижда ново застроително петно до четири етажа   свободно застрояване с отстъпи откъм улиците от един етаж.

     Устройствената зона съгласно одобрения ОУП на гр. Велинград е “Ок“. Параметрите на застрояване са: етажност – до 4 етажа (12м.), плътност на застрояване ? 30%, Кинт ? 1.5, зелени площи ? 50%.

    2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

    3.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №30 от дневния ред, по вх.№460/16.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!