РЕШЕНИЕ № 263/29.09.2022г.

Относно: Разрешение за изработване на план схема за трасе на обект: : „ Нова кабелна линия ниско напрежение за електрозахранване на хотел „Велина” от съществуващо табло ниско напрежение на ТП „ Велина” с идентификатор 10450.503.997.3 до ново главно разпределително табло в сградата на хотел „Велина” с идентификатор 10450.503.1209.1 по КККР  на гр.Велинград, общ.Велинград .”

 На основание  чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА,  чл.124а,  ал.1, чл.124б и чл.125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV, Наредба 8 от 28.07.1999 г. за изискванията и нормите за разполагане на технически проводи и съоръжения, Становище на Ер Юг 4512157/27.04.2022 год. относно подобряване на електрозахранването на хотел „Велина”  и след проведеното  поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 

              1. Разрешава изработване на план схема за трасе на обект: : „ Нова кабелна линия ниско напрежение за електрозахранване на хотел „Велина” от съществуващо табро ниско напрежение на ТП „ Велина” с идентификатор 10450.503.997.3 до ново главно разпределително табло в сградата на хотел „Велина” с идентификатор 10450.503.1209.1 по КККР  на гр.Велинград, общ.Велинград .”

              Целта на план схемата е да се определи ново трасе на кабелна линия ниско напрежение от съществуващо табло ниско напрежение на ТП” Велина” / попадащ в УПИ VІ- Парк ,в кв.393/до ново главно разпределително табло в сградата на хотел „Велина”/ УПИ V-1209-„Хотел и трафопост”, в кв.393/.

  Общата дължина на новото трасе ще бъде 113 л.м., като ще има участъци подземно и надземно.

              От ТНН на ТП ”Велина” новата КЛ НН тръгва по перфорирана кабелна скара с капак, монтирана по тавана на сградата на ТП с идентификатор 10450.503.997.3 до достигане на кабелна шахта №1. От шахта №1 до шахта №2 кабелите се полагат в кабелна канална мрежа с общо 8 бр. РVС тръби Ф110. От шахта №2 кабелите се полагат по перфорирана кабелна скара с капак, укрепена по съществуваща метална конструкция до достигане на шахта №3. В шахта №3 кабелите се полагат в кабелна канална мрежа с общо 8 бр. РVС тръби Ф110 до достигане на шахта №7. От шахта №7 кабелите се полагат по перфорирана кабелна скара с капак по съществуваща шайба и по таван на покрития паркинг до достигане на помещение ГРТ в сградата на хотел „Велина”. Кабелната канална мрежа ще се осъществи с общо 7 бр. новопроектирани бетонни кабелни шахти с размери 1,0/1,0/1,1 м, затворени с бетонови капаци.

              В графичния материал с червен цвят е отразено трасето на новата КЛ НН.

              2. ОбС Велинград дава съгласие в качеството си на собственик на ПИ с идентификатор 10450.503.997 / УПИ VІ- Парк ,в кв.393/ по КК на Велинград , трасето  да премине през имота.

3.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            4.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            5.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            6.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

            7.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.09.2022г., Протокол №11, точка №31 от дневния ред, по вх.№461/16.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕ

Коментарите са изключени!