Протокол от проведено заседание на Комисия за картотекиране и настаняване в соц.жилища на нуждаещи се лица и семейства

Протокол картот.соц.жилища -окончат.

СПИСЪК – НЕДОПУСНАТИ

КАРТОТЕКА

Коментарите са изключени!