РЕШЕНИЕ №49

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО:Програма за решаване проблемите

                                                                          на ромите по местоживеене.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с приета Програма за работа на ОбС-Велинград за първо полугодие на 2007г. и с цел интеграция на ромското малцинство, живеещо на територията на Общината,  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Приема Програма за решаване проблемите на ромите по местоживеене 2007г. – 2010г.

         2.Одобрява сумата от 15 000лв. /петнадесет хиляди лева/ от строителната програма на Общината за изработване на ПУП /подробни устройствени планове/ и за промяна или нова регулация на част от терените.

         Приложение: Програма.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply