РЕШЕНИЕ №50

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО: Договор за сътрудничество.

На основание чл.21, ал.1, т.13 и  т.23 от ЗМСМА,чл.16 от ЗУО и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

2

23

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply