РЕШЕНИЕ №221

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на петно с площ от 12кв.м. в кв.134 по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Открива процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински имот, а именно: петно с площ 12кв.м. за поставяне на временен търговски обект, находящо се в УПИ ХІІ – „За жилищно строителство, търговия и общ.дейност”, кв.134 по плана на гр.Велинград, за срок от пет години, по утвърдена визия за павилионите от ОбС – Велинград.

         2.Определя начална конкурсна, месечна наемна цена за петното в размер на 39,60лв. /тридесет и девет лева и шестдесет ст./ без ДДС.

         3.Петното да се ползва за продажба на авточасти.

         4.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса, следните общински съветници:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply