РЕШЕНИЕ №53

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО:Промяна на ПУП в кв.2 на с.Св.

                                                                           Петка.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

          1.Обявява за частна общинска собственост УПИ ХІV в кв.2 по плана на с.Света Петка, целия от 620кв.м., ведно с 2/1 МС с РЗП от 422кв.м. – бивше кметство.

         2.Разрешава влязъл в сила подробен устройствен план, относно преотреждане на УПИ ХІV – “За кметство” в УПИ ХІV – “За здравни услуги” в кв.2 по плана на с.Света Петка, Община Велинград.

         3.Обявява конкурс за отдаване под наем на 2/1 МС с РЗП от 422кв.м. – бивше кметство, находяща се в УПИ ХІV – общ. – “За здравни услуги” в кв.2 по плана на с.Света Петка, целия от 620кв.м.

         4.Участниците в конкурса да отговарят на законовите изисквания за извършване на здравни услуги: лекарски, стоматологични и др.

         5.Определя за членове на комисията следните общински съветници:

  • Георги Панов
  • Ибрахим Мандраджи
  • Димитър Гаджев
  • Заварин Маров

Резерви: 1.Стефан Асенов и 2.Асан Кепчелюв

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply