РЕШЕНИЕ №54

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО:Частично изменение на плана в

                                                                           УПИ ХХІХ в кв.59 по плана на

                                                                           гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

13

1

7

21

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград

  Р Е Ш И:

          Не приема направеното предложение за частично изменение на плана в УПИ ХХІХ – “ИЖС” в кв.59 по плана на гр.Велинград.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply