РЕШЕНИЕ №228

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12.

ОТНОСНО: Откриване процедура за продажба чрез конкурс на недвижим имот УПИ№ХІV-общ. в кв.15 по плана на с.Пашови.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград,след проведено поименно гласуване  с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за продажба  чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: УПИ №ХІV – общ., в кв.15 по плана на с.Пашови, Община Велинград с площ от 438кв.м. /четиристотин тридесет и осем/. /АЧОС №610/15.07.2011г./

2.Приема определената с оценителен протокол на „Комплексинвест” ООД – Пазарджик начална конкурсна цена в размер на 1 971лв. /хиляда деветстотин седемдесет и един лева/.

3.Определя начална конкурсна цена за парцела в размер на 1 971 лева /без ДДС/

4.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply