Обява до заинтересованите лица и общественост

О Б Я ВА

до заинтересованите лица и общественост

 

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35

    На основание постъпило писмо от „Братя Коцеви“ ООД с вх. № 53-00/168 от 24.01.2023 г. и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС  

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

    Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:

 

„Преустройство на едноетажна сграда в цех за производство на пелети“ в УПИ – I8804, за производство, търговия и услуги“, сграда – имот с идентификатор по ККР №10450.502.2530.4, кв. 84, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

 

 

 

     Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Велинград, гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35

Коментарите са изключени!