РЕШЕНИЕ №58

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО:ОПС в кв.47 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.40, ал.1от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

1

1

24

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Разрешава да се учреди отстъпено право на строеж за пристрояване без търг /конкурс/ в УПИ №ХІ-97, кв.47 по плана на с.Драгиново, Община Велинград целия с площ 560кв.м. в размер на 80кв.м. към съществуваща сграда, частна общинска собственост съгласно АЧОС №202/16.01.2007г.

         2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши всички законови действия по реализиране на процедурата и подпише договора.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply