РЕШЕНИЕ №59

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО:Отдаване под наем на общ.имот

                                                                           от 9кв.м. в кв.142 по плана на

                                                                           гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем за срок от пет години, чрез конкурс на общински имот – 9кв.м., находящ се в УПИ ІІV – “За парк” – публична общинска собственост в кв.142 по плана на гр.Велинград.

         2.Определя следните условия на конкурса:

         2.1.Най-изгодна цена.

         2.2.Запазване предназначението на имота.

2.3.Откриване на нови работни места.

3.Определя за членове на комисията следните общински съветници:

  • Георги Панов
  • Ибрахим Мандраджи
  • Димитър Гаджев
  • Заварин Маров

Резерви: 1.Стефан Асенов и 2.Асан Кепчелюв

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply