РЕШЕНИЕ №60

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на

                                                                          съоръжения за външно изкуствено

                                                                           осветление.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Приема съоръженията за външно изкуствено осветление предоставени от “ЕVN България Електроразпределение” АД – гр.Пловдив НДР-1165841707, БУЛСТАТ-115552190 със седалище на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Данов” №37, регистрирано по ф.д. №2436/2000г. на Пловдивски окръжен съд, представлявано от инж.Лъчезар Трендафилов Лазаров, ЕГН-7405049084, л.к. №174855106, изд. на 19.03.2004г от РПУ гр.Стара Загора с пълномощно №11869/2006г., представляващи:

         -Фазов проводник, изолатори, куки обслужващи осветителните тела по въздушни мрежи ниско напрежение.

         -Кабели, касети УО, табла, метални стълбове, обслужващи осветителните тела, елементи на кабелни мрежи ниско напрежение.

         -Осветителни тела.

         2.Упълномощава Кмета на Общината да подпише Договора за прехвърляне.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply