РЕШЕНИЕ №61

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО:Учредяване възмездно право на

                                                                          ползване в м.”Биволично дере”

                                                                          в землището на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.4 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.11, ал.2 и чл.13 от Закона за пчеларството и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Разрешава учредяване възмездно право на ползване за срок от три години на Стефан Петров Норов върху общинска земеделска земя, съставляваща имот пл.№074100, находящ се в землището на гр.Велинград, местността “Биволично дере” с площ 6,820дка за изграждане на пчелин по договор №26/2006г. С Агенцията за хората с увреждания към МТСП която финансира проект под наименование “Стартиране на самостоятелен бизнес за производство на мед и пчелни продукти”.

         2.Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за възмездно ползване.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply