РЕШЕНИЕ №72

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.03.2007г. с протокол №4.

                                                      ОТНОСНО: Съгласуване на Бизнес план

                                                                         2006 – 2008г. на „ВКТВ” ЕООД

На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества и след проведеното гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         Съгласува Бизнес план 2006 – 2008г. на “ВКТВ” ЕООД гр.Велинград и цена за доставка на вода на потребителите – 0,42 лв./куб.м. без ДДС и цена за отвеждане на отпадни води 0,10лв./куб.м. без ДДС.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply