Сесия 2007-03-30

  1. Отчет по изпълнение решенията на ОбС за ІV-то тримесечие на 2006г. РЕШЕНИЕ №74
  2. Приемане на План за образователна интеграция на децата от ромски произход за учебната 2006/2007г. РЕШЕНИЕ №75
  3. Преструктуриране на общинската училищна мрежа. РЕШЕНИЕ №76
  4. Преобразуване на една полудневна група в целодневна група в ЦДГ „Пролет” с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №77
  5. Преобразуване на Дом за деца гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №78
  6. Създаване на нова Дирекция „Инвестиционно планиране, подготовка и управление на проекти по Европейски структурни фондове”. РЕШЕНИЕ №79
  7. Изменение и допълнение на решение №34/2007г. относно транспортните разходи на учителите. РЕШЕНИЕ №80
  8. Даване съгласие по чл.128 от ЗУТ за кв104 на В-д. РЕШЕНИЕ №81
  9. Предложение от Общинска служба по земеделие гори относно оземляване на жители от км.Грашево. РЕШЕНИЕ №82

10. Откриване на процедура за избор на консултантска фирма за изработване на кредитен рейтинг на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №83

11. Съгласие за участие в партньорство с общини от Пазарджишкия регион. РЕШЕНИЕ №84

12. Изграждане на обществена тоалетна в с.Юндола и проектиране на канализация на с.Юндола. – 2бр.решения. РЕШЕНИЕ №85 РЕШЕНИЕ №86

13. Определяне месечно възнаграждение на управител „Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ №87

14. Увеличение на резерва за непредвидени разходи. РЕШЕНИЕ №88

15. Изплащане на пътни разноски на главен вътрешен одитор. РЕШЕНИЕ №89

16. Одобряване на договор за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки. РЕШЕНИЕ №90

17. Откриване процедура за продажба на УПИ №ХХХVІІІ- за ТП в кв.207 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №91

18. Откриване  процедура за продажба на УПИ №І-за ТП в кв.3851 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №92

19. Безвъзмездно ползване на лек автомобил „Фолксваген Пасат” на Дом за стари хора „Ела” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №93

20. Актуализиране на Програма за капиталови разходи през 2006г. РЕШЕНИЕ №94

21. Увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ №95

22. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общински имот пл.№8006 в кв.168 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №96

23. Изкупуване на къща в УПИ ХІІ, кв.1 по плана на с.Драгиново.  РЕШЕНИЕ №97

24. Изкупуване на втори етаж от „Хали”, кв.Каменица. РЕШЕНИЕ №98

25. Ликвидиране на съсобственост в кв.403 по плана на гр.Велинград РЕШЕНИЕ №99

26. Удължаване срока за реализация на ОПС в кв.35 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №100

27. Удължаване срока на договор №119/04г. на петно №7 в кв.130А. РЕШЕНИЕ №101

28. Удължаване срока на договор №117/04г. на петно №6 в кв.130А. РЕШЕНИЕ №102

29. Удължаване срока на договор №116/04г. на петно №9 в кв.130А. РЕШЕНИЕ №103

30. Удължаване срока на договор №13/05г. на петно №3 и №4 в кв.130А. РЕШЕНИЕ №104

31. Удължаване срока на договор  №114/04г. на петно №11 в кв.130А. РЕШЕНИЕ №105

32. Удължаване срока на Анекс №204/05г. на петно №5 в кв.130А. РЕШЕНИЕ №106

33. Удължаване срока на договор №291/04г.,магазин №2 в кв.111 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №107

34. Удължаване срока на договор на стая №27 на втори етаж в старата сграда на Общината. РЕШЕНИЕ №108

35. Удължаване срока на договор №11/03г. в кв.124 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №109

36. Изменение на решение №16/06г. на ОбС. РЕШЕНИЕ №110

37. Удължаване срока на Договор за отдаване под наем на петно №4 в кв.61 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №111

38. Удължаване срока на договор за втори етаж – „Социално подпомагане” – Велинград. РЕШЕНИЕ №112

39. Промяна на улична регулация в кв.19 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №113

40. Частично изменение на плана за част от кв.10 и кв.11 на с.Пашово. РЕШЕНИЕ №114

41. Частично изменение на плана в кв.392 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №115

42. Частично изменение на плана в кв.53 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №116

43. Частично изменение на плана в кв.28 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №117

44. Промяна на улична регулация в кв.36 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №118

45. Частично изменение на плана в кв.3973 по плана на гр.Велинград – 2бр.решения РЕШЕНИЕ №119

46. Попълване на кадастъра в кв.376 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №120

47. Изменение на уличната регулация в кв.415 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №121

48. Искане на финансова помощ от ч-ще „В.Левски” кв.Каменица. РЕШЕНИЕ №122

49. Замяна на имоти в кв.481 по плана на гр.Велинград с имот в кв.65 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №123

50. Замяна на общински гори частна общинска собственост с гори частна държавна собственост. РЕШЕНИЕ №124

51. Даване съгласие по чл.128 от ЗУТ за кв.49 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №125

52. Даване съгласие по чл.138 от ЗУТ за кв.71 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №126

53. Замяна на имоти, находящи се в с.Юндола. РЕШЕНИЕ №127

54. ОПС  в кв.14 на с.Св.Петка. РЕШЕНИЕ №128

55. ОПС в имот №177 ,кв.14 на с.Св.Петка. РЕШЕНИЕ №129

56. Изменение на решение №168/06г. и решение №106/06г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №130 РЕШЕНИЕ №131

57. Прокопаване и полагане на водопровод в кв.361 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №132

58. Даване съгласие за кандидатствуване за финансиране построяването на обект „Канализация – гр.Велинград – 2бр.решения. РЕШЕНИЕ №133 РЕШЕНИЕ №134

59. Отписване от инвентарните книги на констатирани липси в Исторически музей – Велинград. РЕШЕНИЕ №135

Все още няма коментари.

Leave a Reply