Сесия 2009-07-30

  1. Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на „МБАЛ – Велинград” ЕООД за 2008г. РЕШЕНИЕ №262 
  2. Отпускане на 14300лв. разходи по програма ОСПОЗ 08. РЕШЕНИЕ №263
  3. Издаване запис на заповед за авансово плащане в размер на  247 137, 42 лв. във връзка с проект ‘Укрепване на свлачищни процеси. РЕШЕНИЕ №264
  4. Отпускане на 9 360 лв. за технически паспорт на обект ‘Усвояване на туристическия потенциал гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №265

5. Одобряване на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 09/10г.РЕШЕНИЕ №266

      6. Недопускане за разглеждане на заявления, относно финансови помощи на  граждани. РЕШЕНИЕ №267

     7. Упълномощаване на представителя на Общината в „Паркинги и гаражи” ООД за участие в ОС. РЕШЕНИЕ №268 

      8.Обезщетяване на наследници на Тоско Илинов. РЕШЕНИЕ №269

9.Потвърждение на Решение №124/30.03.2007г.  /замяна на общински гори/. РЕШЕНИЕ №270

10.Допълнения и изменения в Наредбата за управление на зелената система на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №271

11. Обособяване на паркоместа пред къща за гости ‘Гергевана’. РЕШЕНИЕ №272

12.Продажба на имот в м.’Благовото’ за ‘Фотоволтаична централа’. РЕШЕНИЕ №273

13.Отчуждаване на имот пл.№7910 в кв.65, Велинград. РЕШЕНИЕ №274

14. ЧИПР в кв.2, Пашови. РЕШЕНИЕ №275

15.Попълване на кад.план с верни имотни граници, кв.321 Велинград. РЕШЕНИЕ №276

16. Попълване на кад.план с нов имот в кв.414Б, Велинград. РЕШЕНИЕ №277

17. Попълване на кад.план с верни имотни граници в кв.189, Велинград. РЕШЕНИЕ №278

18. Попълване на кад.план с нови имоти общ.собственост, кв 427 Велинград. РЕШЕНИЕ №279

19.Промяна на дворищна регулация  в кв.554, Велинград. РЕШЕНИЕ №280

20.ЧИПР в кв.305, Велинград. РЕШЕНИЕ №281

21.Прекратяване на съсобственост в кв.681 с Костадин Николов. РЕШЕНИЕ №282 

22. Промяна в Схемата за разполагане на преместваеми съоръжения- петно в кв.198а. РЕШЕНИЕ №283

23. Удължаване срок на Договор № 254/2002. РЕШЕНИЕ №284

24. Корекция на Договор за ОПС на Сюлейман Сунай. РЕШЕНИЕ №285

25. Публичен търг на петно №2, находящо се в двора на ОУ ‘Иван Вазов’, с.Пашово. РЕШЕНИЕ №286

26.Публичен търг на петно №4 в кв.34, Драгиново. РЕШЕНИЕ №287

27. Публичен търг на петно №5, кв.34, Драгиново. РЕШЕНИЕ №288

28. Публичен търг на петно, находящо се в УПИ ХІІІ ‘за у-ще’ кв.72, Велинград. РЕШЕНИЕ №289

29.Публично оповестен конкурс- магазин №2, кв.104, Велинград. РЕШЕНИЕ №290

30.Утвърждаване на оценка, кв.68, Драгиново. РЕШЕНИЕ №291

31. Утвърждаване на оценка, кв.19, Юндола. РЕШЕНИЕ №292

32. Утвърждаване на оценка, кв.134, Велинград. РЕШЕНИЕ №293

33. Утвърждаване на оценка, кв.1131, Велинград. РЕШЕНИЕ №294

34. Утвърждаване на оценка, кв.439, Велинград. РЕШЕНИЕ №295

35.Разплащане на разходи за щети на общинска пътна мрежа в  м.Горелци, Бозево, Кръстава- ‘Грънчарица’-Велинград. РЕШЕНИЕ №296

36. Разплащане на разходи за щети общинска пътна мрежа Велинград-Абланица-Цветино. РЕШЕНИЕ №297

37. Разплащане на разходи за щети общинска пътна мрежа Велинград-Грашево. РЕШЕНИЕ №298

38.Опрощаване на задължения на Мария Секалова. РЕШЕНИЕ №299

39.Отпускане на 60 хил.лв. за изготвяне на проекти за обекти ‘Реконструкция и разширение на канализационна мрежа с.Драгиново’. РЕШЕНИЕ №300

     40.Промяна плана на застрояване в УПИ ІV-6996 кв.3973. РЕШЕНИЕ №301

    41.Изменение на Решение №5/15.01.08г., относно избор на Председател на Комисията за  жилищно-спестовни влогове. РЕШЕНИЕ №302

    42.Отпускане на 15 000лв. за спортна площадка в СОУ ‘Хр.Смирненски’, с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №303

43. Отпускане на 15 000лв. за водоем в с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №304

44. Отмяна на Заповед №907 от 21.07.2009 на Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №305

Все още няма коментари.

Leave a Reply