РЕШЕНИЕ №82

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Предложение от Общинска служба

                                                                        по земеделие и гори.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.10 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.20, ал.2 от ЗСПЗЗ, чл.6, ал.1 и чл.27, ал.1 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани /ПМС №218, ДВ бр.87 от 2000г./ и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

15

26

29

Общински съвет – Велинград поради недостатъчно мнозинство

 Р Е Ш И:

         Не приема направеното предложение относно оземляване на безимотни и малоимотни жители на с.Грашево чрез прехвърляне правото на собственост върху имоти от общинския поземлен фонд.

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply