Сесия 2009-09-30

  1. Определяне основни месечни трудови възнаграждения на Кмета на Община Велинград, кметове на кметства и кметски наместници. РЕШЕНИЕ №313 
  2. Отпускане на 25 хил.лв. за полагане бордюри на улици в гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №314
  3. Отпускане на 2 600лв. за ремонт на отоплителна инсталация в ЦДГ „Детски рай” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №315
  4. Отпускане на 12хиллв. За изграждане на спортна площадка в СОУ „Хр.Ботев” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №316
  5. Одобряване на 2хил.лв. за подпомагане на  СК „Импулс”. РЕШЕНИЕ №317
  6. Одобряване на 6хил.лв. за закупуване на климатици в „Защитено жилище”. РЕШЕНИЕ №318
  7. Отпускане на 6хил.лв. за подмяна на водопровод на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №319
  8. Разкриване на социална услуга в общността Защитено жилище, считано от 01.12.09г. РЕШЕНИЕ №320
  9. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2009/2010г. РЕШЕНИЕ №321

10. Упълномощаване Кмета на Община Велинград за водене на преговори с Фонд ФЛАГ. РЕШЕНИЕ №322

11. Избор на Одитен комитет на „ВКТВ” ЕООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №323   РЕШЕНИЕ №324

12. Разглеждане на договор за съвместна дейност между „ВКТВ” ЕООД и „Евроводкомерс”. РЕШЕНИЕ №325

13. Отчуждаване на имоти за направата на път в кв.414А по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №326

14. Даване съгласие за проучване и проектиране за прокопаване и полагане на водопровод за топла минерална вода за х-л „Холидей”. РЕШЕНИЕ №327

15. Даване съгласие за проучване и проектиране за прокопаване и полагане на водопровод за топла минерална вода на „Метко-2000” ЕООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №328

16. Именуване на нова улица в кв.Чепино. РЕШЕНИЕ №329

17. Частично изменение на плана за регулация в кв.274 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №330

18. Частично изменение на плана за регулация в кв.18 и кв.23 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №331

19. Частично изменение на плана за регулация в кв.257 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №332

20. Изменение плана за регулация в кв.53 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №333

21. Частично изменение на плана за регулация в кв.337, кв.335, кв.336, кв.340 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №334

22. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на „Кафе-сладкарница”, находяща се в ОДК. РЕШЕНИЕ №335

23. Откриване процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение в Младежки дом в кв.10 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №336

24. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на петно в кв.249 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №337

25. Отдаване под наем чрез публичен търг на петно, находящо се в кв.74 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №338

26. Отдаване под наем чрез търг на павилион за закуски, находящ се в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”. РЕШЕНИЕ №339

27. Отдаване под наем чрез търг на петно, находящо се в кв.34 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №340

28. Отдаване под наем чрез търг на петна, находящи се в кв.27 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №341

29. Продажба чрез търг или конкурс на УПИ V и VІ в кв.1981 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №342

30. Продажба чрез търг или конкурс на УПИ в кв.390 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №343

31. Одобряване на оценка по §4 от ЗСПЗЗ на земеделски имот в м.”Осово бръдце”. РЕШЕНИЕ №344

32. Замяна на земеделски имот – ливада в м.”Брези”, собственост на Ясен Семчев с общински земеделски имот-ливада в м.”Лепеница”. РЕШЕНИЕ №345

33. Учредяване възмездно право на сервитут за подземно кабелно ел.трасе на „Мобилтел” ЕАД – София в м.”Карантиите”, с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №346

34. Корекция в Договор за ОПС на Марин М.Алексиев.  РЕШЕНИЕ №347

35. Утвърждаване на оценка за ликвидиране съсобственост в кв.681 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №348

36. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.54 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №349

37. Частично изменение плана за регулация, намаляване размера на пояс І Е от 15 на 5м. в кв.156 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №350

38. Становище по издадена заповед №1025/20.08.09г. на Кмета на Общината за попълване на плана в кв.414 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №351

39. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.428 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №352

40. Ликвидиране съсобственост в кв.30 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №353

41. Даване съгласие за сключване на нов договор за наем с н-ци Мехмед Алендар за детска градина в с.Алендарова. РЕШЕНИЕ №354

42. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.427 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №355

43. Ликвидиране съсобственост в кв.47 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №356

44. Утвърждаване оценка за ОПС в кв.348 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №357

45. Утвърждаване на оценка за възмездно удължаване срок на ОПС в кв.207 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №358

46. Даване съгласие по чл.183 от ЗУТ за кв.30 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №359 

47. Частично изменение на плана в кв.274 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №360

48. Питания.

49. Отдаване под наем на петно, находящо се в кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №361

50. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.18 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №362

51. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.551 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №363

52. Участие на Община Велинград в Сдружение с нестопанска цел, учредено от общините в Област Пазарджик. РЕШЕНИЕ №364 

53. Отпускане на сума от 2000лв.за включване в каталога на Българския съюз по Балнеология и СПА. РЕШЕНИЕ №365

54. Одобряване на промяна в съществуваща организация за движение на кръстовището на бул.”Кирил и Методий” и ул.”Христо Ботев”. РЕШЕНИЕ №366

55. Определяне преимуществен показател за ползване на моторно превозно средство за ОУ „Васил Левски” с.Грашево. РЕШЕНИЕ №367

56. Даване съгласие за ЧИПР за кв.414Б на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №368

57. Упълномощаване на Председателя на Общински съвет за сезиране на Окръжна прокуратура  гр.Пазарджик по доклад №0011/22.05.09г. РЕШЕНИЕ №369

58. Упълномощаване на Председателя на Общински съвет за сезиране на Окръжна прокуратура  гр.Пазарджик по доклад от 02.09.09г. РЕШЕНИЕ №370

Все още няма коментари.

Leave a Reply