Сесия 2009-10-29

  1. Разглеждане на решение №359/30.09.09г. върнато от Областен управител за ново обсъждане. РЕШЕНИЕ №373
  2. Разглеждане на решение №353/30.09.09г. върнато от Областен управител за ново обсъждане. РЕШЕНИЕ №374
  3. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС – Велинград за периода 01.06.09г. – 19.08.09г. РЕШЕНИЕ №375
  4. Избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели. РЕШЕНИЕ №376
  5. Корекция на Решение №323/30.09.09г. РЕШЕНИЕ №377
  6. Допълване на списъка за защитените училища в Община Велинград. РЕШЕНИЕ №378
  7. Изменение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград.  РЕШЕНИЕ №379
  8. Промени в Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма. РЕШЕНИЕ №380
  9. Изменение на Решение №320/30.09.09г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №381

10. Кандидатстване по проект „Красива България – 2010г.” към МТСП за „Ремонт на Дом за стари хора „Ела”. РЕШЕНИЕ №382

11. Изготвяне на проекто-предложение до МОСВ за изграждане на система от съоръжения за ТБО. РЕШЕНИЕ №383

12. Попълване имотни граници в кв.1 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №384

13. Попълване на кадастралния план в кв.283 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №385

14. Утвърждаване на оценка за ОПС в кв.1041 на гр.Велинград- Грозденка Тричкова. РЕШЕНИЕ №386

15. Утвърждаване на  оценка за ОПС в кв.1041 на гр.Велинград – Невена Сивкова. РЕШЕНИЕ №387

16. Одобряване оценка за ОПС по §4 на ЗСПЗЗ в м.”Могилица”. РЕШЕНИЕ №388

17. Отстъпено право на строеж в кв.1 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №389

18. Продажба чрез търг или конкурс на УПИ в с.Побит камък. РЕШЕНИЕ №390

19. Ликвидиране съсобственост на имот в кв.554 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №391

20. Одобряване на оценка да продажба на „Дошев” ЕООД. РЕШЕНИЕ №392

21. Одобряване на оценка за придобиване право на собственост по §4 на ЗСПЗЗ – Васил Топорчев. РЕШЕНИЕ №393

22. Одобряване на оценка за придобиване на собственост по §4 на ЗСПЗЗ от Владимир Бирников. РЕШЕНИЕ №394

23. Откриване на процедура за отдаване под наем на терен  кв.130 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №395

24. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно №5 в кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №396

25. Откриване на процедура за отдаване под наем на магазин №13 в кв.111 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №397

26. Откриване на процедура за отдаване под наем на магазин №11 и №12 в кв.111 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №398

27. Откриване на процедура за  отдаване под наем на магазин №10 в кв.111 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №399

28. Откриване на процедура за отдаване под наем на магазин №9 в кв.111 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №400

29. Откриване на процедура за отдаване под наем на магазин №7 в кв.111 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №401

30. Откриване на процедура за отдаване под наем на магазин №6 в кв.111 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №402

31. Откриване на процедура за отдаване под наем на магазин №2 в кв.111 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №403

32. Откриване на процедура за отдаване под наем на Национален център за социална рехабилитация в кв.111 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №404

33. Отпускане на персонална пенсия. РЕШЕНИЕ №405

34. Предоставяне на помещение на ЦДГ „Радост”. РЕШЕНИЕ №406

35. Премахване на маркировка и пешеходна пътека пред кафе-бар „Влади”. РЕШЕНИЕ №407

36. Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проект по Оперативна програма. РЕШЕНИЕ №408

Все още няма коментари.

Leave a Reply